„ЕКОПРОЕКТ” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Враца местността „Пискавец” Регионално депо за твърди битови отпадъци с предмет на дейност „Управление на депо за неопасни отпадъци Враца –Мездра,събиране,съхраняване и обезвреждането им и всички междинни операции,както повторното им използване,рециклиране ,възстановяване или производството на електроенергия и материали от отпадъци, както и всички видове търговски дейности незабранени с закон.

 

Съдружници в дружеството са Община Враца с 75% и Община Мездра с 25% от капитала.

Регионално депо за отпадъци – Враца е изградено през 2000г. със средства от Министерство на околната среда и водите – Национален фонд за опазване на околната среда, общини Враца и Мездра,Министерство на околната среда и енергията(DEPA) и програма DANCEE (Дания).

Отчитайки принципите на Европейското и Национално законодателство със средства на Държавния бюджет на Р България е изграден Завод за сепариране като в експлоатация е пусната инсталацията за предварително сепариране на твърди битови отпадъци и отделяне на рециклируеми компоненти, която започна работа на 06.03.2014г. След проведена обществена поръчка същият се експлоатира от друга фирма. Общата площ на регионалната система за управление на отпадъците е 133 декара,капацитета на действащата клетка е 19.84 декара . Регионалната система обслужва 2 общини с население около 170 000 души.

Дейностите по третиране на отпадъците и контрол по всички компоненти на околната среда се извършват съгласно Комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите.

Съгласно комплексното разрешително по чл. 117 от ЗООС, издадено от МОСВ / КР № 5-Н1- ИО-АО/2010 година/ оператор на депото е „Екопроект” ООД