Профил на купувача

11.12.2018 г.

„Доставка на три броя нова специализирана техника за нуждите на
ЕКОПРОЕКТ ООД“

1. Pешение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Методика за оценка на офертите

7. Образци

8. Разяснение

9. Съобщение

10. Протокол № 1

11. Протокол № 2

12. Решение

13. Обявление за възложена поръчка

14. Договор

15. Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка

 

15.11.2018

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на “Екопроект”ООД -гр.Враца,

Регионално депо за трърди битови отпадъци-Враца

1. Решение

2. Обявление за възложена поръчка

3. Договор

 

27.02.2017 г.

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на “Екопроект”ООД -гр.Враца,

Регионално депо за трърди битови отпадъци-Враца

1. Решение

2. Обявление за възложена поръчка

3. Договор

4. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА